Sisteme fotovoltaice

Economiile cu energia electrică pe care le puteți face ca urmare a instalării unui sistem fotovoltaic sunt elementul central de atractivitate al acestui demers.

Euroelectric este partenerul dumneavoastră pentru a vă reduce costurile cu energia electrică!

Ținând cont de condițiile dumneavoastră, specialiștii Euroelectric vor dimensiona sistemul fotovoltaic, având în vedere cele mai eficiente soluții atât din punct de vedere financiar cât și tehnic.

Despre sistemele fotovoltaice

Sistemele fotovoltaice se împart în trei categorii: on-grid, off-grid și hibrid.

Sistemul fotovoltaic on-grid este legat la rețeaua publică. Energia electrică produsă de panouri este folosită pentru deținătorul sistemului, iar suplimentul se injectează în rețea și ajunge la alți consumatori. În situația în care panourile fotovoltaice ale unui astfel de sistem nu produc suficientă energie electrică diferența se acoperă din rețeaua publică.

Sistemul fotovoltaic off-grid nu este conectat la rețeaua publică și asigură independența energetică a locuinței printr-o baterie de acumulatori care înmagazinează energia suplimentară. Această energie se folosește în situațiile în care sistemul fotovoltaic nu poate produce pe măsura consumului solicitat. Sistemul fotovoltaic hibrid combină avantajele celelalte două tipuri, încercând să ofere cel mai bun scenariu. Acest sistem este echipat cu un invertor cu o gamă variată de setări.

AFM – Casa Verde 2023

AFM a demarat programul Casa Verde privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Înscrierile beneficiarilor se fac aici:

Casa verde fotovoltaice 2023

Extras din Ghidul de finanțare 2023:

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării:

(1) Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicația informatică sunt:

  1. cererea de finanțare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;
  2. actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
  3. împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
  4. actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;
  5. certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  6. certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  7. extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren.

Rețineți că înscrierile beneficiarilor se fac aici:

Casa verde fotovoltaice 2023